Podmínky používání

Preambule

Seasonary GmbH nabízí pracovním portálem seasonary.com platformu, na níž se mohou prezentovat společnosti -dále nazývané jako zaměstnavatelé- z gastronomie, hotelnictví, turismu a dalších příbuzných odvětví a zveřejňovat své inzeráty. Na pracovním portálu mohou být nabízeny práce na plný úvazek, částečný úvazek, studentské stáže, stejně jako praktika. Zájemci -dále nazývaní jako zaměstnanci- si mohou tyto nabídky prohlédnout, a prostřednictvím pracovního portálu přímo projevit svůj zájem.

§ 1 Provozovatel portálu

Seasonary GmbH, Schäferstraße 44, 01067 Dresden, Německo - dále nazýván jako provozovatel - provozuje pracovní portál Seasonary na své internetové stránce www.seasonary.com.

§ 2 Užívání portálu

1. Právo používat pracovní portál má každá fyzická nebo právnická osoba.

2. Pro zaměstnance je používání pracovního portálu zdarma.

3. Pro zaměstnavatele je používání pracovního portálu včetně jejich trvalé prezentace zdarma, umístění reklamních inzerátů je zpoplatněno.

§ 3 Registrace a přihlášení jako zaměstnanec

1. Pro plné využití interní oblasti a uchovávání osobních údajů, dokumentů a seznamů je zapotřebí registrovat se jako zaměstnanec.

2. Registrací uživatel akceptuje podmínky používání.

3. Pro registraci musí být v registračním formuláři na pracovním portálu pro zaměstnance zadáno a odesláno příjmení, jméno a E-mailová adresa. Jakmile toto bude provedeno, uživatel obdrží E-mail s potvrzením své E-mailové adresy. Po obdržení a potvrzení tohoto E-mailu obdrží uživatel v dalším E-mailu heslo. Pomocí tohoto hesla a své E-mailové adresy se uživatel může na pracovním portálu přihlásit ke svému uživatelskému účtu.

4. Ve svém uživatelském účtu může zaměstnanec provést osobní nastavení a nahrát dokumenty jako například životopis, certifikáty apod. Tyto údaje budou zaměstnavateli k nahlédnutí až po odeslání žádosti o pracovní nabídku a s tímto spojeným svolením. Zodpovědnost za uvedená data a dokumenty nese zaměstnanec.

§ 4 Registrace a přihlášení jako zaměstnavatel

1. Pro plné využití interní oblasti, prezentace podnikání a zadávání inzerátů je zapotřebí registrovat se jak zaměstnavatel.

2. Jako zaměstnavatel je možné se registrovat pouze v případě, že se jedná o majitele společnosti, kontaktní osobu pověřenou vedením společnosti, nebo externího poskytovatele služeb dané společnosti.

3. Registrací zaměstnavatel akceptuje podmínky používání.

4. Pro registraci musí být v registračním formuláři na pracovním portálu pro zaměstnavatele zadáno a odesláno příjmení, jméno a e-mailová adresa. Jakmile toto bude provedeno, uživatel obdrží E-mail s potvrzením své E-mailové adresy. Po obdržení a potvrzení tohoto E-mailu obdrží uživatel v dalším E-mailu heslo. Pomocí tohoto hesla a své E-mailové adresy se uživatel může na pracovním portálu přihlásit ke svému uživatelskému účtu.

5. Uživatel může přidávat další uživatele do uživatelského účtu a přiřadit takto uživatelská práva. Všeobecnou oblast uživatelského účtu mohou editovat všichni registrovaní uživatelé, osobní oblast pouze příslušný uživatel. Uživatelský účet lze spravovat paralelně několika uživateli a několika jazyky.

6. Zaměstnavatel je zodpovědný za uvedené údaje zadané dle pokynů Všeobecných obchodních podmínek Seasonary.

§ 5 Rozsah služeb nabízených provozovatelem

1. Provozovatel ukládá uživatelem zadané obsahy do databanky, a zobrazuje je na svém pracovním portálu tak, aby byly k nahlédnutí od kohokoliv bez předchozí registrace.

2. Provozovatel umožňuje registrovaným zaměstnancům a zaměstnavatelům komunikovat přímo na svém pracovním portálu poté, co zaměstnanec požádal zaměstnavatele o nabídku zaměstnání, a tím zaměstnavateli také poskytnul k nahlédnutí své osobní údaje.

3. Pokud uživatel při registraci zadal svou webovou stránku, provozovatel nastaví na pracovním portálu příslušný hypertextový odkaz bez přijetí jeho obsahu za vlastní.

4. Provozovatel neposkytuje žádné služby, které přesahují služby popsané v odstavcích 1 až 3 výše. Dále se nezavazuje ke kontrole, aktualizaci ani doplnění informací poskytnutých uživatelem.

§ 6 Práva a povinnosti uživatele

1. Uživatel se zavazuje přijmout na pracovní portál pouze přípustné nabídky práce - viz § 7 -. Je odpovědný za přesnost, úplnost a aktualizaci svých nabídek.

2. Uživatel může na pracovním portálu zveřejňovat pouze nabídky, které neporušují tyto podmínky použití nebo platné zákony. Zejména musí zajistit, aby měl právo obsah použitý v nabídkách - např. fotografie - použít.

3. Uživatel může poskytovat propojení pouze vlastní na webové stránky. Ty musí mít vztah k nabídce práce, nesmí být placeny a nesmí porušovat platné zákony.

4. Uživatel má právo kdykoli a bez udání důvodu změnit, pozastavit nebo smazat zadanou nabídku.

5. Uživatel má právo se z pracovního portálu kdykoli bez upozornění odhlásit. Může to udělat přímo ve svém uživatelském účtu a nejsou k tomu vyžadovány žádné kroky ze strany provozovatele.

§ 7 Nepřípustné nabídky

1. Uživatelé mohou zveřejňovat pouze ty nabídky, které se slučují s účelem pracovního portálu, zejména musí být v jeho smyslu zaměřeny a odůvodněny zaměstnavatelské a vzdělávací vztahy a musí jasně identifikovat volnou pozici.

2. Na pracovním portálu nesmí být umístěny následující nabídky:

  • Nabídky, které porušují platné zákony, veřejnou slušnost, lidskou důstojnost nebo oficiální zákaz, nebo narušují práva třetích stran - např. Zákon o minimální mzdě, Zákon o bezpečnosti práce, Zákon o pracovní době, Obecný zákon o rovném zacházení, autorská práva.
  • Nabídky o zaměstnání v erotickém nebo prostitučním průmyslu.
  • Nabídky, které zcela nebo zčásti slouží pouze k reklamním nebo obchodním účelům, nebo k propagaci výrobků nebo služeb.
  • Placené nabídky jakéhokoli druhu za předpokladu, že závazek na náklady není upraven zákonem.
  • Nabídky, které obsahují nepřesné, nebo zavádějící skutečnosti nebo zavádějící informace o totožnosti poskytovatele.
  • Nabídky, které slouží pouze nákupu obchodních nebo distribučních partnerů nebo provozování takzvaných systémů Sněhové koule.

§ 8 Práva provozovatele

1. V případě porušení těchto podmínek použití je provozovatel oprávněn okamžitě a bez předchozího oznámení smazat jakoukoli takovou nabídku uživatele, smazat jeho uživatelský účet a dočasně nebo trvale pozastavit jeho přístup k pracovnímu portálu. Navíc může provozovatel odstranit odkazy na internetové stránky, které nesplňují požadavky § 6 odst. 3.

2. Provozovatel je oprávněn v případě zadání nepřípustné nabídky nebo neplatného odkazu. § 6 odst. 3 - požadovat od uživatele náhradu za vzniklé náklady na materiál a personál.

3. Nabídky, které již nejsou evidentně aktuální, může provozovatel smazat bez předchozího upozornění uživatele.

§ 9 Autorská práva

1. Uživatel uděluje provozovateli celosvětovou nevýlučnou bezplatnou licenci - s právem na sublicenci - a časově neomezené právo využívat nabídky, textové a obrazové materiály za účelem prezentace na pracovním portálu a všech přidružených distribučních kanálech.

2. Provozovatel je rovněž oprávněn bez konzultace s uživatelem upravovat textové a obrazové materiály za účelem vložení na pracovní portál.

3. Autorské právo na pracovní portál spočívá v jeho úplnosti u provozovatele.

4. Uživatel zaručuje a prohlašuje, že vlastní autorská práva nebo práva na užívání a že práva třetích stran nejsou zneužity. Veškerý nezbytný souhlas musí být získán uživatelem. Pokud však přesto existují nároky třetích stran, uživatel odškodňuje provozovatele z těchto nároků a musí mu poskytnout náhradu za veškeré škody, které z toho vyplývají.

§ 10 Omezení odpovědnosti provozovatele

1. Provozovatel odpovídá pouze za škody, pokud jsou založeny na úmyslném nebo hrubě nedbalém porušení povinnosti ze strany provozovatele nebo jeho právního zástupce nebo zástupce. Odpovědnost provozovatele za veškeré další škody je vyloučena.

2. Provozovatel nenese odpovědnost za legálnost, přípustnost, správnost, úplnost nebo aktuálnost informací, které registrovaní uživatelé na pracovním portálu zveřejňují. Toto je výhradně odpovědnost uživatele - § 6 -.

3. Provozovatel neručí za obsah dalších internetových stránek, které s ním jsou spojeny. Jejich obsah nepřejímá za vlastní a nenese za ně žádnou odpovědnost.

§ 11 Změny podmínek používání

Provozovatel si vyhrazuje právo změn a úprav podmínek používání. Změny a úpravy budou zveřejněny na úvodní stránce portálu práce.

§ 12 Závěrečná ustanovení

Pokud jsou některá ustanovení těchto podmínek pro používání nebo jsou neplatná, zůstávají zbývající ustanovení nedotčena. Neúčinné ustanovení je považováno za nahrazeno efektivním ustanovením, které se nejvíce blíží smyslu a účelu neplatného ustanovení z ekonomického hlediska. Totéž platí pro všechny mezery.

Stav: Listopad 2017