Všeobecné obchodní podmínky

1. Rozsah použití

Společnost Seasonary GmbH, Schäferstraße 44, 01067 Drážďany, Německo (dále jen Seasonary) provozuje pracovní portál Seasonary prostřednictvím svých webových stránek seasonary.com. Tyto podmínky se vztahují na všechny smlouvy uzavřené mezi inzerujícími zaměstnavateli nebo klienty (dále jen zaměstnavatel), zaměstnanci (dále jen zaměstnanec) a společností Seasonary.

2. Základy spolupráce

2.1

Registrací přijímá zaměstnanec i zaměstnavatel obchodní podmínky a podmínky používání dané Seasonary.

2.2

Zaměstnavatel uděluje společnosti Seasonary celosvětovou, nevýhradní, bezúplatnou, převoditelnou licenci, s právem udělit sublicenci, a časově neomezené právo využívat zveřejněné nabídky, textové a obrazové materiály za účelem prezentace na pracovním portálu seasonary.com a všech souvisejících distribučních kanálech (včetně sociálních médií).

2.3

Zadáním objednávky zaměstnavatel potvrzuje, že má veškerá potřebná práva k použití dodaných obrazových materiálů a dat a že s nimi může volně nakládat. Pokud jsou při zveřejnění inzerátu dotčena základní práva inzerenta (práva k ochranné známce a autorská práva), poskytuje inzerent při zadání objednávky souhlas s užitím těchto práv. Zejména se zavazuje, že při tvorbě nebo přenosu vlastního obsahu určeného ke zveřejnění neporuší platné zákony o ochranných známkách, značkách, autorských právech a hospodářské soutěži, ani osobnostní práva třetích osob.

2.4

Společnost Seasonary je oprávněna, i bez konzultace se zaměstnavatelem, upravovat zaslané nebo schválené textové a obrazové materiály za účelem jejich umístění na pracovní portál.

2.5

Zaměstnavatel garantuje a prohlašuje, že je vlastníkem autorských práv nebo práv na užívání a že práva třetích stran nejsou nijak zneužita. Veškerý potřebný souhlas musí zajistit sám zaměstnavatel. Pokud se i přesto vyskytnou nároky třetích stran, zaměstnavatel odškodní Seasonary za tyto nároky a poskytne Seasonary náhradu za veškeré následné škody. Společnost Seasonary není povinna kontrolovat, zda inzerát neporušuje nebo nepoškozuje práva třetích stran.

2.6

Zaměstnavatel je plně odpovědný za správnost, úplnost a aktualizaci svých nabídek. Zejména musí zaručit, že má právo zveřejnit obsah použitý v nabídkách, například fotografie, specifické údaje o společnosti a kontaktní informace.

2.7

Zaměstnavatel musí dodržovat požadavky vycházející ze zákona o rovném zacházení.

2.8

Zaměstnavatel může zveřejňovat pouze nabídky, které jsou v souladu se zaměřením pracovního portálu; zejména musí vést k navázání pracovního poměru nebo vzdělávacího vztahu a jasně specifikovat obsazovanou pozici. Na pracovním portálu nelze zveřejňovat následující nabídky:

  • Nabídky, které porušují platné právní předpisy, morálku, lidskou důstojnost, úřední zákazy nebo narušují práva třetích stran, např. nařízení vlády o minimální mzdě, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, pracovní dobu, zákon o rovném zacházení a autorský zákon.
  • Nabídky práce v erotickém průmyslu nebo prostituci.
  • Nabídky, které zcela nebo zčásti slouží čistě reklamním nebo obchodním účelům nebo propagaci výrobků či služeb.
  • Zpoplatněné nabídky jakéhokoli druhu, pokud není zpoplatnění upraveno zákonem.
  • Nabídky, které obsahují nesprávná, nepřesná nebo zavádějící fakta a/nebo klamou ohledně identity poskytovatele.
  • Nabídky, které slouží pouze k získání obchodních nebo distribučních partnerů nebo k provozování tzv. pyramidových systémů.
  • Inzerování členství v klubech nebo sdruženích.
  • Inzerování účasti v nekalé soutěži.

2.9

V případě porušení podmínek používání a obchodních podmínek společnosti Seasonary nebo v případě, že může prostřednictvím nabídky práce dojít k porušení právních předpisů, je společnost Seasonary oprávněna příslušné nabídky okamžitě a bez předchozího upozornění zaměstnavatele odstranit, smazat související uživatelský účet, jakož i dočasně nebo trvale zablokovat přístup uživatele na pracovní portál. O této skutečnosti bude zaměstnavatel neprodleně informován. Pokud se právní pochybnosti vyřeší, může být příslušný pracovní inzerát znovu zveřejněn. Pokud právní pochybnosti přetrvávají, nabídka práce zůstane odstraněna. Ze strany zaměstnavatele tím nevznikají žádné nároky na náhradu škody nebo odškodnění. Platební povinnost zaměstnavatele zůstává zachována bez omezení.

2.10

Pokud společnost Seasonary obdržela e-mailovou adresu klienta v souvislosti s jeho registrací, je oprávněna zasílat klientovi informace a další obchodní sdělení týkající se objednaných a obdobných služeb, a to prostřednictvím e-mailu nebo push notifikace, i po skončení platnosti smlouvy. Zaměstnavatel může kdykoliv neformálně a bezplatně vyjádřit nesouhlas se zasíláním těchto informací či sdělení pomocí e-mailu adresovaného společnosti Seasonary.

3. Objednávka inzerce

3.1

Podkladem pro zveřejnění pracovních inzerátů na portálu seasonary.com je závazná objednávka inzerce potvrzená zaměstnavatelem online. Smlouva se zaměstnavatelem vstupuje v platnost buď vytvořením účtu zaměstnavatele a s tím souvisejícím záměrem nákupu, nebo zveřejněním inzerce vyžádané zaměstnavatelem. Uzavření smlouvy není spojeno s žádným převodem vlastnického práva, užívacího práva nebo jiných práv či licencí k softwaru Seasonary. Zveřejnění pracovního inzerátu společností Seasonary je zaručeno pouze v případě, že zaměstnavatel poskytne všechny potřebné informace a obrazový materiál v požadovaných formátech.

3.2

Inzerci lze objednat jednorázově s různými pevně stanovenými termíny nebo formou předplatného.

3.2.1

V případě jednorázové varianty je inzerce zveřejněna v pevně stanoveném termínu. Dobu trvání je třeba vybrat z nabídek platných v době uzavření smlouvy. Zveřejnění končí automaticky s uplynutím posledního dne sjednaného období, aniž by bylo nutné jakékoli další jednání ze strany zadavatele inzerce. Dobu inzerce lze také libovolně pozastavit dle aktuální potřeby (na denní bázi). Platnost je však omezena na 2 roky od prvního zveřejnění. Pokud i po 2 letech zůstanou nevyužité dny inzerce, dojde k jejich zániku bez náhrady.

3.2.2

V případě varianty předplatného jsou inzeráty zveřejňovány trvale bez omezení v souladu s nabídkou zvolenou v době uzavření smlouvy. Předplatné nemá minimální dobu platnosti. Předplatné lze kdykoli zrušit bez výpovědní lhůty na konci smluvního měsíce, a to prostřednictvím webového formuláře nebo písemně. Pokud nebude předplatné zrušeno, dojde k jeho automatickému prodloužení na dalších 30 dní i bez nutnosti výslovného souhlasu.

3.3

Zaměstnavatel je oprávněn zveřejněnou nabídku na svém profilu kdykoliv změnit, deaktivovat nebo vymazat bez udání důvodu. Totéž platí pro odstavec 2.8. V případě změny platí změněná zveřejněná nabídka po zbývající dobu platnosti původní nabídky. Je-li inzerát vymazán, dojde k jeho trvalému odstranění. Účet zaměstnavatele zůstává beze změny.

3.4

Inzerované nabídky práce, které již zjevně nejsou aktuální nebo obsahují zastaralé informace, může společnost Seasonary deaktivovat nebo odstranit bez předchozího oznámení zaměstnavateli. Platební povinnost zaměstnavatele trvá i nadále bez omezení.

3.5

Zaměstnavatel má právo se z pracovního portálu kdykoliv odhlásit bez předchozího upozornění. Tento krok lze učinit přímo v uživatelském účtu a nevyžaduje žádný zásah ze strany společnosti Seasonary.

3.6

Společnost Seasonary uchovává údaje a uložené informace zaměstnavatele po dobu 30 dnů od provedení výmazu pro případ vyžádání reaktivace účtu.

3.7

Po uplynutí 30 dnů od kompletního smazání účtu budou údaje z profilu neodvolatelně odstraněny a nebude je již možné obnovit.

3.8

Veškerá práva k použitému softwaru, symbolům, názvům, obchodním značkám, jakož i autorská práva a další obchodní práva společnosti Seasonary zůstávají Seasonary bez omezení. Autorská práva k pracovnímu portálu jsou v plném rozsahu v držení společnosti Seasonary nebo jejích právních nástupců.

3.9

Používání pracovního portálu je pro zaměstnance bezplatné. Pro zaměstnavatele je používání pracovního portálu, včetně jeho stálé firemní prezentace, bezplatné, ale umístění a zveřejnění pracovní inzerce je již zpoplatněno.

4. Informační povinnost

4.1

Seasonary poskytuje následující informace: Zaměstnavatel se bude řídit smluvním vztahem pro umístění inzerce prostřednictvím následujících technických kroků:

4.1.1

Zaměstnavatel si vytvoří profil a uvede fakturační adresu.

4.1.2

Vytvoří inzerát podle vlastních potřeb za pomoci těchto tří předdefinovaných kroků: nastavení základních údajů, smlouva, popis.

4.1.3

Po vyplnění těchto tří kroků dojde k zobrazení náhledu inzerátu. Před samotným dokončením objednávky lze provést kontrolu případných chyb při zadávání, a to kliknutím na tlačítko Náhled. Opravy jsou možné návratem k předchozím krokům kliknutím na tlačítko Zpět nebo kliknutím na příslušné záhlaví: Nastavení, Smlouva, Popis.

4.1.4

Přidá inzerát do nákupního košíku kliknutím na tlačítko Přidat do košíku.

4.1.5

Klikne na tlačítko Pokladna.

4.1.6

Přečte si a přijme smluvní podmínky.

4.1.7

Klikne na tlačítko Objednat nyní.

4.1.8

Seasonary zašle e-mailem zaměstnavateli potvrzení jeho objednávky.

4.1.9

Smlouva je uzavřena okamžikem obdržení potvrzení objednávky od Seasonary. Inzerát bude zadán online ihned po obdržení platby.

4.1.10

Není-li dohodnuto jinak, faktura za zpoplatněnou službu bude vystavena a zaslána uživateli ihned po zadání objednávky. Faktury jsou splatné předem, bankovním převodem či platební kartou beze srážek. Další možnosti platby mohou být akceptovány dle důvodného uvážení společností Seasonary.

4.2

Pověřeným zprostředkovatelem pro zpracování plateb nebo služeb je společnost micropayment GmbH, Scharnweberstraße 69, 12587 Berlín v Německu.

4.3

Jazyky, které jsou k dispozici pro uzavření smlouvy, jsou němčina a angličtina. Další jazyky mohou být akceptovány dle důvodného uvážení společností Seasonary.

5. Specifikace plnění

5.1

Inzeráty budou zveřejněny online po kompletní přípravě a úhradě v termínu požadovaném zaměstnavatelem, přičemž mezi přijetím objednávky a zveřejněním inzerátu může uplynout doba v délce až jednoho pracovního dne z důvodu jeho kontroly a zpracování. Pokud inzerent neuvede datum zveřejnění, inzerát bude zveřejněn ihned po ukončení požadované doby kontroly a zpracování. Inzeráty lze zadávat jednorázově či formou předplatného. Předplatné se objednává na dobu neurčitou za pevně stanovených podmínek pro jeden či více inzerátů. Jednotlivé inzeráty se objednávají na dobu určitou. Příslušný poplatek se odvíjí od služeb zahrnutých v konkrétních nabídkách, které jsou v době uzavření smlouvy zveřejněny na stránkách seasonary.com.

5.2

Smlouva zavazuje společnost Seasonary ke zveřejnění sjednaných produktů, uvedených na webových stránkách seasonary.com, a k poskytování uvedených služeb v souladu se všeobecnými obchodními podmínkami. Kromě toho se jedná též o služby uvedené v podmínkách vztahujících se k produktům Seasonary.

5.3

Společnost Seasonary je oprávněna, nikoli však povinna, zveřejnit inzerát s nabídkou práce jinde, zejména prostřednictvím stránek svých partnerů, nebo vytvořit příslušné odkazy na stránky třetích stran. V souladu s tím je společnost Seasonary oprávněna zapojit též zprostředkovatele.

5.4

Společnost Seasonary ručí za provedení služeb zadaných zaměstnavatelem, které budou poskytovány společností Seasonary a zveřejněny na internetu, v souladu s obvyklými technickými standardy.

5.5

Seasonary nepřetržitě usiluje o optimalizaci přístupu k inzerátům zadávaným zaměstnavatelem.

5.6

Nelze brát ohled na vlastní rozvržení a zvláštní požadavky zaměstnavatele týkající se umístění inzerce. Logo zaměstnavatele se bude na úvodní stránce zobrazovat náhodně. Zvláštní ujednání jsou rovněž možná.

6. Odměna za službu

6.1

Není-li se společností Seasonary písemně dohodnuto jinak, platí zaměstnavatel za umístění inzerce poplatek. Tento poplatek je uveden v cenovém přehledu, který je v době uzavření smlouvy k dispozici na internetových stránkách seasonary.com.

6.2

Nabídka za nižší cenu, než je uvedena v cenovém přehledu, platí pouze za specifických podmínek pro konkrétního zaměstnavatele a musí být sjednána se společností Seasonary individuálně. Tato nabídka je nepřevoditelná.

7. Regulace nákladů a dohoda o platbě

7.1

Faktury se vystavují po zpracování nákupu nebo po uzavření smlouvy oběma stranami. Není-li dohodnuto jinak, je žádost o platbu beze srážek splatná ihned po obdržení faktury. V případě prodlení s úhradou může Seasonary účtovat úroky z prodlení v přiměřené výši, jakož i náklady na vymáhání.

7.2

V případě prodlení s platbou je Seasonary dále oprávněna deaktivovat nabídky práce a/nebo uživatelský profil nebo je smazat, odložit další realizaci všech již zadaných nebo probíhajících zakázek až do úplného zaplacení dlužných částek a požadovat zálohu na budoucí zakázky. Totéž platí v případě oprávněných pochybností o platební schopnosti zaměstnavatele. Všechny cenové nabídky jsou uvedené bez zákonné DPH platné v době fakturace.

7.3

Platba bankovním převodem ze zahraničí může být v jednotlivých případech akceptována za předpokladu, že veškeré vzniklé bankovní poplatky hradí zaměstnavatel.

7.4

Platby ze strany zaměstnavatele budou vždy nejprve započteny proti nejstarší existující pohledávce.

8. Záruka a odpovědnost za vady

8.1

Umístění inzerce probíhá bez toho, aby společnost Seasonary zaručila příslušnému zaměstnavateli určitý počet online návštěv a žádostí o práci.

8.2

Odpovědnost za vady nelze uplatnit ani v případě pouze nepodstatné odchylky od sjednané kvality, ani v případě pouze nepodstatného zhoršení použitelnosti. Vady musí zaměstnavatel nahlásit a písemně oznámit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů od umístění součástí služby na internetu nebo na portálu.

8.3

Seasonary nejprve v rámci své odpovědnosti za vadu poskytne následné plnění ve smyslu prodloužení doby trvání inzerce. Teprve pokud není toto řešení úspěšné, může zaměstnavatel požadovat snížení ceny nebo uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u jednotlivých částí služby.

8.4

Na žádost Seasonary je zaměstnavatel povinen v přiměřené lhůtě oznámit, zda nadále trvá na dodání služby z důvodu prodlení s dodáním a/nebo jaké nároky a práva, ke kterým je oprávněn, uplatňuje.

8.5

V případě provozních poruch, které povedou k dočasnému přerušení online inzerce, má zaměstnavatel nárok na prodloužení doby trvání inzerce o tu dobu, po kterou nebyla jeho pracovní inzerce k dispozici. Zaměstnavatel není oprávněn uplatňovat žádné další nároky.

8.6

Smlouvu nelze zrušit s účinností pro již zveřejněné části plnění.

9. Závazky

9.1

V případě zveřejnění nepřípustné nabídky je Seasonary oprávněna požadovat po uživateli náhradu materiálních a personálních nákladů, které jí v důsledku toho vznikly.

9.2

Zaměstnavatel a zaměstnanec odpovídají za údaje a dokumenty vložené v souladu se zásadami všeobecných obchodních podmínek společnosti Seasonary.

9.3

Seasonary ukládá obsah zadaný zaměstnavatelem do své databáze. Obsah je zobrazen na internetu na webových stránkách seasonary.com, tudíž informace poskytnuté ke zveřejnění zaměstnavatelem jsou přístupné a zobrazitelné komukoli bez předchozí registrace.

9.4

Seasonary ukládá obsah zadaný a nahraný zaměstnancem do své databáze. Seasonary poskytuje zaměstnavateli, který má přístup a účet zaměstnavatele na seasonary.com, přístup k údajům zaměstnance po jeho úspěšně zpracované žádosti a umožňuje mu kontaktovat tohoto žadatele prostřednictvím uvedených kontaktních údajů.

9.5

Níže uvedený dílčí zpracovatel, společnost SN Plus, Karl-Liebknecht-Str. 27, 09111 Chemnitz v Německu, pomáhá společnosti Seasonary při poskytování hostingových a zálohovacích služeb.

9.6

Zaměstnavatel a zaměstnanec nejsou oprávněni poskytovat třetím stranám přístup k Seasonary a uloženým údajům.

9.7

Zaměstnavatel se zejména zavazuje nepředávat osobní údaje uchazečů, pokud to není nezbytné pro obsazení konkrétního volného pracovního místa, dále zacházet s těmito údaji důvěrně a dodržovat všechna ustanovení zákona o ochraně osobních údajů. Údaje uchazečů mohou být zpracovávány pouze v souvislosti s obsazením konkrétního volného pracovního místa a uchazeči mohou být kontaktováni pouze za tímto účelem. Společnost Seasonary si vyhrazuje právo zablokovat přístup zaměstnavatele v případě porušení výše uvedeného.

9.8

V případě, že zaměstnanec požádá společnost Seasonary o vymazání svých údajů a Seasonary o tom informuje zaměstnavatele, zaměstnavatel neprodleně vymaže všechny kopie, soubory nebo údaje týkající se konkrétní žádosti o práci.

9.9

Takovými osobními údaji jsou údaje ze životopisu, zejména kontaktní údaje, údaje o vzdělání, profesních zkušenostech, dovednostech a zájmech, jakož i případné další údaje poskytnuté příslušným zaměstnancem.

9.10

Zaměstnavatel je ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů zodpovědný za osobní údaje zpracovávané Seasonary v souladu se smlouvou.

9.11

Zaměstnavatel je povinen neprodleně a kompletně informovat Seasonary, pokud při kontrole výsledné objednávky zjistí jakékoliv chyby nebo nesrovnalosti s ohledem na předpisy o ochraně osobních údajů.

9.12

Zaměstnavatel vede registr činností zpracování v souladu s GDPR.

9.13

Společnost Seasonary odpovídá za škodu pouze tehdy, pokud je založena na úmyslném nebo hrubě nedbalém porušení povinností ze strany společnosti Seasonary nebo jejího zákonného zástupce či zprostředkovatele. Odpovědnost Seasonary za všechny ostatní škody je vyloučena.

9.14

Seasonary neodpovídá za zákonnost, přípustnost, správnost, úplnost a aktuálnost informací, které registrovaní zaměstnavatelé a zaměstnanci zveřejňují na pracovním portálu. Za to odpovídají výhradně oni sami.

9.15

Seasonary neodpovídá za obsah jiných webových stránek, které jsou propojeny s platformou seasonary.com. Nepřijímá jejich obsah za svůj a nenese za něj žádnou odpovědnost.

9.16

Seasonary neodpovídá za obsah žádostí o práci.

9.17

Realizační nástroje umístěné nebo používané na stránkách, které neprovozuje společnost Seasonary, mohou podléhat dalším omezením a požadavkům, které doplňují tyto smluvní podmínky a podmínky specifické pro daný produkt.

9.18

Za dodržování zákonných požadavků a zákazů u pracovních inzerátů v jiných zemích odpovídá zaměstnavatel nebo zaměstnanec.

10. Ochrana údajů

10.1

Přijetím nabídky je zároveň vysloven souhlas, že obě strany budou dodržovat všechny platné zákony o ochraně osobních údajů.

10.2

Pro účely smlouvy budou údaje zaměstnavatele a zaměstnance uchovávány ve strojově čitelné podobě a zpracovávány strojově. Zaměstnavatel a zaměstnanec o této skutečnosti byli informováni v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

10.3

Zaměstnavateli a zaměstnanci se doporučuje, aby při používání identifikačních údajů, hesel, uživatelských jmen nebo jiných bezpečnostních nástrojů poskytovaných v souvislosti se službami postupovali s maximální možnou opatrností a přijali veškerá opatření k zajištění důvěrného a bezpečného nakládání s údaji a k zabránění jejich vyzrazení třetím osobám. Zaměstnanec a zaměstnavatel nesou odpovědnost za používání hesel nebo uživatelských jmen třetími stranami. Jsou povinni neprodleně informovat společnost Seasonary o jakémkoli možném nebo již známém neoprávněném použití svých přístupových údajů. V případě porušení jedné nebo více povinností uvedených v této smlouvě ze strany zaměstnavatele a zaměstnance je společnost Seasonary oprávněna ukončit poskytování služeb a odstranit je ze stránek seasonary.com, aniž by byl zaměstnavatel zproštěn jakýchkoli platebních povinností.

10.4

Zaměstnavatel si může prohlížet údaje zaměstnance ve svém vlastním zaměstnavatelském účtu na seasonary.com a komunikovat se zaměstnancem přímo po přijetí jeho žádosti; přitom Seasonary zpracovává osobní údaje jménem zaměstnance ve smyslu čl. 28 DSGVO.

10.5

V souvislosti se žádostmi o zaměstnání může zaměstnavatel za určitých okolností přistupovat k zadanému životopisu v databázi Seasonary prostřednictvím správy uchazeče. Tento proces neprobíhá jako zpracování na zakázku, ale společnost Seasonary pouze poskytuje obsah uložený uchazečem u Seasonary a zůstává odpovědná podle zákona o ochraně osobních údajů; pokud zaměstnavatel tyto údaje použije, stává se rovněž odpovědnou osobou ve smyslu GDPR.

10.6

Seasonary pouze zprostředkovává zasílání zpráv mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zaměstnavatel a zaměstnanec zasílají Seasonary zprávy, které mají být přenášeny, a ručí za to, že tyto zprávy neporušují platné právní předpisy ani majetková a osobnostní práva třetích osob. V případě nezákonných zpráv odškodňují zaměstnavatel a zaměstnanec společnost Seasonary za veškeré nároky třetích stran.

10.7

Společnost Seasonary může na základě vlastního uvážení a bez jakékoli právní povinnosti příležitostně nabízet určité služby zdarma za stanovených podmínek. Všechny bezplatné služby se mohou měnit a Seasonary je může také kdykoli jednotlivě nebo celkově bez udání důvodu přerušit nebo ukončit. Zaměstnavatel a zaměstnanec nemají na využívání bezplatných služeb žádný právní nárok.

11. Místo soudní příslušnosti

11.1

Platí právo Spolkové republiky Německo. Místem soudní příslušnosti jsou Drážďany. Nehledě na tuto skutečnost je společnost Seasonary oprávněna žalovat zaměstnavatele také v místě jeho bydliště nebo podnikání.

11.2

Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se nepoužije.

12. Požadavky na písemnou formu

Veškerá odchylná ustanovení musí mít písemnou formu.

13. Ustanovení o oddělitelnosti

Neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost jednotlivých ustanovení smlouvy a obchodních podmínek nemá vliv na platnost smlouvy a ostatních ustanovení této smlouvy. Strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení platným a vymahatelným ustanovením, které se ekonomicky co nejvíce blíží původně zamýšlenému. To platí obdobně pro mezery v této smlouvě.

Stav: leden 2022