Všeobecné obchodní podmínky

Oblasť platnosti

Pracovní portál seasonary.com je provozován společností Seasonary GmbH se sídlem v Drážďanech (Německo) - dále jen Seasonary. Tyto všobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny smlouvy mezi zadavatelem a Seasonary.

Zadat inzerát

Základem pro zveřejňování inzerátů na seasonary.com je závazná online objednávka potvrzená zadavatelem. Smlouva s klientem nastává buď potvrzením přijetí nabídky, nebo zveřejněním zadavatelem požadovaného inzerátu. S uzavřením smlouvy v Software Seasonary není spojen převod vlastnických práv, licencí ani jiných práv. Publikování inzerátu společností Seasonary je zaručeno pouze v případě, že zadavatel poskytne veškeré potřebné informace a firemní obrazové materiály v požadovaných formátech. Vlastní vzhled, uspořádání a zvláštní umístění na přání zadavatele nelze vzít v úvahu.

Zpracování a lhůty

Inzeráty budou zveřejněny online v den požadovaný zadavatelem, přičemž mezi zadáním zakázky a jejím zveřejněním může být díky jejímu zpracování a ověření rozdíl až 6 hodin. Pokud zadavatel neuvedl datum zveřejnění, bude Online spuštění provedeno okamžitě po dokončení požadovaného času na zpracování a ověření.

Právo odmítnutí

Seasonary si vyhrazuje právo odmítnout podle vlastního uvážení zakázky z důvodu jejich obsahu, původu nebo technické formy podle jednotných, věcně odůvodněných zásad, pokud jejich obsah porušuje zákony, úřední předpisy nebo morálku, nebo jejichž zveřejnění je nepřiměřené. Pokud již byl takový obsah publikován, může Seasonary tento obsah odebrat. Odmítnutí nebo odebrání bude zadavateli okamžitě oznámeno E-mailem. Toto nařízení platí také v případě, že odkazy zadavatele budou umístěny na stránky, které porušují zákony, úřední předpisy nebo společnou slušnost. Platební povinnost zadavatele zůstává nedotčena.

Odpovědnost za obsah

Odpovědnost za obsah a právní přípustnost všech zadaných údajů pro zveřejnění inzerce nese zadavatel. Seasonary nemá povinnost kontrolovat inzeráty, aby zjistila, zda porušují práva třetích stran. Zadavatel se zavazuje osvobodit Seasonary od jakýchkoliv nároků třetích stran, které by mohly nastat, a to i v případě, že by zakázka byla stornována, a uhradit Seasonary tímto vzniklé náklady.

Převod uživatelských práv

Odesláním snímků a dat uděluje zadavatel Seasonary celosvětovou, nevýhradní licenci bez licenčních poplatků (s právem na sublicenční licence) plně využívat tento obsah ve všech médiích a prostřednictvím jakýchkoli distribučních kanálů v současnosti nebo v budoucnu reprodukovat, přizpůsobovat, publikovat, přenášet a distribuovat. Uložením objednávky zadavatel potvrdí, že vlastní všechna potřebná užívací práva k obrazovému materiálu a datům, která prezentuje, a že je může svobodně zveřejňovat. Pokud jsou při zveřejnění inzerátu použita chráněná práva zákazníka (ochranné známky a autorská práva) zadavatel uděluje při zadání zakázky právo na užívání těchto dat.

Lhůta reklamace

Reklamace musí být provedeny do tří dnů od Online spuštění. V takovém případě má zadavatel nárok na okamžité odstranění reklamovaných vad, jakož i na prodloužení doby, kdy je inzerát online.

Záruka

Seasonary nezaručuje zadavateli určitý počet Online-zobrazení jeho inzerátů a zaslaných žádostí.

Lhůta uložení

Po ukončení zveřejnění inzerátu (Offline-Vypnutí) vymaže Seasonary všechna data k dané pracovní nabídce. Založená data společnosti a uložený obrazový materiál zůstává až do vymazání uživatelského účtu přímo zadavatelem.

Platební lhůta

Pokud není dohodnuto jinak, účet za placenou rezervaci bude připraven a odeslán zadavateli okamžitě po zadání objednávky. Faktury jsou splatné předem, bankovním převodem a kreditní kartou bez poplatků.

Prodloužení doby uložení

V případě poruch či výpadků na straně provozovatele, vedoucích k dočasnému přerušení Online-Zapnutí, má zadavatel nárok na bezplatné prodloužení po tu stejnou dobu, po kterou nebyl jeho inzerát k dispozici. Žádné jiné nároky tímto zadavateli nevznikají.

Odklad platby

V případě pozdní platby může Seasonary účtovat příslušné úroky z prodlení a náklady na provoz. Seasonary má v případě prodlení právo odložit další provedení všech již zadaných nebo běžících zakázek až do úplného zaplacení částky splatné faktury a požadovat zálohu na budoucí zakázky. Totéž platí při oprávněné pochybnosti o platební schopnosti klienta.

Požadována písemná forma

Odchylky od předpisů jsou zapotřebí písemnou formou.

Jurisdikce

Platí právo Spolkové republiky Německo. Jurisdikce Drážďany.

Salvátorská klauzule

Pokud jsou části těchto podmínek neplatné, nebude tím ovlivněna platnost ostatních částí.

Stav: Říjen 2017