Ogólne warunki handlowe

Zakres obowiązywania

Portal pracy seasonary.com prowadzony jest przez Seasonary GmbH z siedzibą w Dreźnie (Niemcy) - zwany dalej Seasonary. Niniejsze zasady i warunki mają zastosowanie do wszystkich umów między klientem a Seasonary.

Zlecenie ogłoszeia

Podstawą do publikacji ogłoszeń o pracę na stronie seasonary.com jest wiążące zamówienie online potwierdzone przez klienta. Umowa z klientem następuje poprzez potwierdzenie przyjęcia oferty lub przez publikację ogłoszenia na życzenie klienta. W związku z zawarciem umowy nie następuje przeniesienie praw własności, licencji ani innych praw do oprogramowania Seasonary. Publikacja ogłoszenia o pracę jest gwarantowana przez Seasonary tylko wtedy, jeśli klient dostarcza wszystkie niezbędne informacje i materiały dotyczące wizerunku firmy w wymaganych formatach plików. Własne projekty *tzw.Layout) ogłoszeń oraz życzenia specjalne (np. co do umiejscowienia zdjęć) nie mogła być uwzględnione.

Terminy i czas oczekiwania na akceptację

Oferty pracy będą publikowane online w dniu wymaganym przez klienta, przy czym od otrzymania zlecenia a publikacją okres przetwarzania i oczekiwania na akceptację może trwać do sześciu godzin. Jeśli klient nie podał daty publikacji, publikacja ogłoszenia nastąpi natychmiast po zakończeniu wymaganego czasu na i przetwarzanie i akceptację.

Prawo odmowy

Seasonary zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień ze względu na ich treść, pochodzenie lub formę techniczną zgodnie z jednolitymi, uzasadnionymi merytorycznie zasadami, jeśli ich treść nie uwzględnia przepisów prawa, oficjalnych regulacji prawnych lub moralności według własnego uznania lub których publikacja jest nieuzasadniona. Jeśli takie treści zostały już opublikowane, Seasonary może usunąć wszystkie takie treści. Informacja o odrzuceniu lub usunięciu zostanie niezwłocznie przekazana klientowi pocztą elektroniczną. Niniejsze rozporządzenie ma również zastosowanie w przypadku, gdy linki w imieniu klienta mają być umieszczane na stronach, które naruszają prawa, oficjalne przepisy lub zwyczajową przyzwoitość. Obowiązek zapłaty pozostaje w ten sposób nienaruszony.

Odpowiedzialność za treść

Odpowiedzialność za treść, legalność informacji podanych w celu publikacji ogłoszenia o pracę ponosi wyłącznie klient. Firma Seasonary nie ma obowiązku sprawdzania reklam w celu ustalenia, czy naruszają one prawa osób trzecich. Klient jest zobowiązany zwolnić Seasonary z wszelkich roszczeń stron trzecich wynikających z wykonania zlecenia, nawet w przypadku anulowania go i zwrócić Seasonary wynikające i poniesione w związku z tym koszty.

Przeniesienie praw użytkowania

Przesyłając zdjęcia i dane, klient przyznaje Seasonary światową, niewyłączną, wolną od opłat licencję (z prawem do sublicencji) na wykorzystanie tych treści we wszystkich mediach i za pośrednictwem dowolnych kanałów dystrybucji, które obecnie lub w przyszłości mogą być do dyspozycji, oraz je w pełni używac, kopiować, dopasowywać, publikować, transmitować i rozpowszechniać. Składając zamówienie, klient potwierdza, że posiada wszystkie niezbędne prawa do wykorzystania materiału i danych graficznych, które umieścił i którymi może swobodnie zarządzać. W przypadku wykorzystania chronionych praw klienta (znaków towarowych i praw autorskich) w momencie publikacji ogłoszenia, klient udziela prawa do korzystania z tych praw przy składaniu zamówienia.

Termin reklamacji

Reklamacje należy składać w ciągu trzech dni po umieszczeniu ogłoszenia w Internecie. W tym przypadku klient ma prawo do natychmiastowego usunięcia zgłoszonych wad, a także przedłużenia okresu, w którym ogłoszenie jest wyświetlane na stronie.

Gwarancja

Publikacja ogłoszeń odbywa się mimo braku gwarancji ze strony Seasonary dla klientów na określoną liczbę odwiedzin na stronie ogłoszenia i aplikacji o pracę.

Okres przechowywania danych osobowych

Po opublikowaniu ogłoszenia o pracę (przełączanie w trybie offline) Seasonary usuwa wszystkie dane dotyczące tej oferty pracy. Zdeponowane dane firmy i przechowywane materiały graficzne pozostają do momentu usunięcia konta klienta przez niego samego.

Terminy płatności

O ile nie uzgodniono inaczej, rachunek za płatne ogłoszenie zostanie przygotowany niezwłocznie po złożeniu zamówienia i wysłaniu go do klienta. Faktury są płatne z góry, przelewem bankowym i kartą kredytową bez potrąceń.

Przedłużenie okresu przechowywania

W przypadku awarii powodujących tymczasową przerwę w wyświetlaniu ogłoszenia online, klient ma prawo do przedłużenia okresu świadczenia usług o okres, w którym jego ogłoszenie o pracę nie było dostępne. Klient nie ma prawa do dalszych roszczeń.

Zwłoka w płatności

W przypadku opóźnionej płatności Seasonary może naliczyć odpowiednie odsetki za zwłokę i koszty windykacji. Seasonary ma prawo odroczyć w przypadku niewywiązania się z płatności dalszą realizację wszystkich już wydanych lub bieżących zamówień do momentu pełnej zapłaty należnej faktury i zażądać zaliczki na przyszłe zamówienia. To samo dotyczy uzasadnionych wątpliwości dotyczących wypłacalności klienta.

Wymogi form pisemnych

Odmienne regulacje wymagają formy pisemnej.

Jurysdykcja

Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec. Sąd właściwy to Sąd w Dreźnie.

Kauzula salwatoryjna

Jeśli części niniejszych warunków będą nieważne, nie wpłynie to na skuteczność pozostałych części.

Stan: październik 2017