Warunki korzystania

Preambuła

Seasonary GmbH oferuje poprzez portal pracy seasonary.com platformę, na której firmy - zwane dalej pracodawcami - gastronomiczne, hotelarskie, turystyczne i z pokrewnych branż mogą się zaprezentować i umieszczać ogłoszenia o pracę. Na portalu ofert pracy mogą być umieszczone oferty pracy o nie- lub pełnym pełnym wymiarze godzin, oferty przyuczenia do zawodu lub praktyki. Zainteresowani - zwani dalej pracownikami - mogą przeglądać te oferty i aplikować bezpośrednio za pośrednictwem portalu pracy.

§ 1 Administrator strony

Seasonary GmbH, Rosenstraße 92a, 01159 Drezno, Niemcy - zwana dalej -administrator- - prowadzi portal ofert pracy Seasonary na swojej stronie internetowej www.seasonary.com.

§ 2 Korzystanie z portalu

1. Każda osoba fizyczna lub prawna jest uprawniona do korzystania z portalu pracy.

2. Korzystanie z portalu pracy przez pracowników jest bezpłatne.

3. W przypadku pracodawców korzystanie z portalu pracy, w tym ze stałej prezentacji firmy, jest bezpłatne, natomiast zamieszczanie ogłoszeń o pracę podlega opłacie.

§ 3 Rejestracja i logowanie jako pracownik

1. Aby móc w pełni korzystać ze strony jako użytkownik i móc przechowywać dane osobowe, dokumenty i ulubione, wymagana jest rejestracja jako pracownik.

2. Rejestrując się, pracownik akceptuje warunki użytkowania.

3. W celu rejestracji w formularzu rejestracyjnym dla pracowników muszą zostać wprowadzone i wysłane takie dane jak: nazwisko, imię i adres e-mail. Po wykonaniu tej czynności użytkownik otrzyma wiadomość na skrzynkę pocztową w celu potwierdzenia swojego adresu e-mail. Po otrzymaniu i potwierdzeniu tego e-maila, użytkownik otrzyma hasło w kolejnej wiadomości. Za pomocą tego hasła i jego adresu e-mail użytkownik może zalogować się do swojego konta na portalu ofert pracy.

4. Na swoim koncie użytkownika pracownik może dowolnie zmieniać ustawienia i przesyłać dokumenty takie jak CV, certyfikaty itp. Widok tych danych i dokumentów dla pracodawcy ma miejsce jedynie po złożeniu aplikacji na stanowisko u niego a więc tym samym pozwoleniu na to. Za wprowadzone dane i dokumenty odpowiedzialny jest pracownik.

§ 4 Rejestracja i logowanie jako pracodawca

1. Aby móc w pełni korzystać z panelu pracodawcy, zaprezentować firmę i dodawać ogłoszenia o pracę, wymagana jest rejestracja jako pracodawca.

2. Jako pracodawca może się zarejestrować tylko ten, kto jest właścicielem firmy, działa jako pracownik w imieniu swojej firmy lub pracuje jako firma zewnętrzna obsługująca daną firmę.

3. Wraz z rejestracją pracodawca akceptuje warunki użytkowania.

4. W celu rejestracji w formularzu rejestracyjnym dla pracodawcy muszą zostać wprowadzone i wysłane takie dane jak: nazwisko, imię i adres e-mail. Po wykonaniu tej czynności użytkownik otrzyma wiadomość na skrzynkę pocztową w celu potwierdzenia swojego adresu e-mail. Po otrzymaniu i potwierdzeniu tego e-maila, użytkownik otrzyma hasło w kolejnej wiadomości. Za pomocą tego hasła i jego adresu e-mail użytkownik może zalogować się do swojego konta na portalu ofert pracy.

5. Użytkownik może dodać kolejnych użytkowników do konta i przypisać im tym samym prawa użytkowania. Ogólny obszar konta użytkownika może być edytowany przez wszystkich zarejestrowanych użytkowników, osobisty obszar tylko przez danego użytkownika. Konto użytkownika może być obsługiwane równolegle przez kilku użytkowników i kilka języków.

6. Pracodawca jest odpowiedzialny za dane i dokumenty, umieszczone na stronie zgodnie z wytycznymi ogólnych warunków użytkowania Seasonary.

§ 5 Zakres usług oferowanych przez administratora

1. Administrator przechowuje treści wprowadzone przez użytkownika w bazie danych i wyświetla ją w Internecie na swoim portalu pracy, dzięki czemu mogą być dostępne dla każdego i bez wcześniejszej rejestracji.

2. Administrator umożliwia zarejestrowanym pracownikom i pracodawcom bezpośrednią komunikację na ich portalu pracy po tym, jak pracownik złożył podanie o pracę u danego pracodawcy, a tym samym pozwala na wgląd do jego danych osobowych.

3. Jeżeli użytkownik określił swoją stronę podczas rejestracji, administrator ustawia odpowiedni odnośnik w portalu pracy, bez przywłaszczania jego zawartości.

4. Operator nie świadczy żadnych usług poza usługami opisanymi w ustępie 1-3 powyżej. Ponadto nie jest on zobowiązany do przeglądu, aktualizacji lub uzupełnienia informacji dostarczonych przez użytkownika.

§ 6 Prawa i obowiązki użytkownika

1. Użytkownik zobowiązuje się publikować tylko dopuszczalne - patrz § 7 - oferty pracy na portalu. Odpowiada za poprawność, kompletność i aktualizację swoich ofert.

2. Użytkownik może zamieszczać na portalu pracy tylko takie oferty, które nie naruszają niniejszych warunków użytkowania lub obowiązującego prawa. W szczególności musi być pewne, że ma prawo do korzystania z treści wykorzystywanych w ofertach - np. do zdjęć.

3. Użytkownik może udostępniać swoją stronę internetową w celu tworzenia powiązań. Musi ona mieć związek z ofertą pracy, nie może być płatna i nie może naruszać obowiązującego prawa.

4. Użytkownik jest uprawniony do edytowania, wstrzymywania lub usunięcia zgłoszonej oferty w dowolnym czasie i bez podania przyczyny.

5. Użytkownik ma prawo do wypisania się z portalu pracy w dowolnym czasie i bez konieczności dotrzymania jakiegokolwiek terminu. Może to zrobić bezpośrednio na swoim koncie użytkownika i nie wymaga to żadnych działań ze strony administratora.

§ 7 Niedozwolone oferty

1. Użytkownicy mogą zamieszczać tylko te oferty, które są zgodne z celem i sensem portalu pracy, w szczególności muszą dokładnie nazywać proponowane stanowisko pracy i informować o warunkach zatrudnienia lub kształcenia.

2. Na portalu nie mogą zostać umieszczone następujące oferty:

  • Oferty naruszające obowiązujące prawo, moralność lub godność ludzką czy też zakazy władz publicznych lub naruszające prawa osób trzecich - np. Ustawa o płacy minimalnej, ustawa o bezpieczeństwie pracy, ustawa o czasie pracy, ustawa o równym traktowaniu, prawo autorskie
  • Oferty dotyczące branży erotycznej lub prostytucji.
  • Oferty, które w całości lub w części służą celom reklamowym lub biznesowym lub do promowania produktów lub usług.
  • Płatne oferty dowolnego rodzaju, jeśli obowiązek kosztowy nie jest regulowany przepisami prawa.
  • Oferty zawierające niedokładne, nieprecyzyjne lub wprowadzające w błąd fakty lub mylące informacje dotyczące oferenta.
  • Oferty, które służą wyłącznie pozyskiwaniu partnerów biznesowych lub dystrybucyjnych lub działaniu tzw. piramid finansowych.

§ 8 Prawa administratora

1. W przypadku naruszenia niniejszych Warunków użytkowania, administrator ma prawo usunąć wszelkie takie oferty użytkownika niezwłocznie i bez uprzedniego powiadomienia, usunąć jego konto i zawiesić jego dostęp do portalu pracy tymczasowo lub na stałe. Ponadto operator może usunąć linki do strony internetowej, która nie spełnia wymagań § 6 ust. 3.

2. Administrator jest uprawniony do żądania od użytkownika rekompensaty za poniesione koszty materiałowe i osobowe, w przypadku wstawienia niedopuszczalnej oferty lub nieprawidłowego linku - § 6 ust. 3.

3. Oferty, które w oczywisty sposób nie są już aktualne, mogą zostać usunięte przez administrator bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika.

§ 9 Prawa autorskie

1. Użytkownik udziela operatorowi ogólnoświatowej, niewyłącznej, bezpłatnej licencji - z prawem do udzielania sublicencji - oraz nieograniczonego czasowo prawa do korzystania z ofert, materiałów tekstowych i wizerunkowych w celu prezentacji na portalu pracy i wszystkich powiązanych kanałach dystrybucji.

2. Administrator jest również uprawniony do przetwarzania tekstu i zdjęć w celu dopasowania do portalu pracy bez konsultacji z użytkownikiem,

3. Prawa autorskie do portalu pracy należą w całości do administratora.

4. Użytkownik zapewnia i oświadcza, że jest właścicielem praw autorskich lub praw do użytkowania oraz że prawa osób trzecich nie wyzyskiwane. Użytkownik musi uzyskać niezbędną zgodę. O ile jednak istnieją roszczenia stron trzecich, użytkownik zabezpiecza operatora przed tymi roszczeniami i musi zrekompensować mu wszelkie szkody z tego wynikające.

§ 10 Ograniczenie odpowiedzialności operatora

1. Administratorjest odpowiedzialny tylko za szkody, jeżeli są one oparte na umyślnym lub rażąco niedbałym naruszeniu obowiązków przez administratora lub jego przedstawiciela ustawowego. Odpowiedzialność administratora za wszystkie pozostałe szkody jest wykluczona.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zgodność z prawem, dopuszczalność, poprawność, kompletność ani aktualność informacji, które zarejestrowani użytkownicy zamieścili na portalu pracy. Jest to wyłącznie odpowiedzialność użytkownika - § 6 -.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści innych stron internetowych, które są powiązane za pomocą linków. Nie przyjmuje ich treści i nie przyjmuje za nie odpowiedzialności.

§ 11 Zmiana warunków użytkowania

Operator zastrzega sobie prawo do zmiany i dostosowywania warunków użytkowania. Zmiany i korekty są publikowane na stronie głównej portalu pracy.

§ 12 Postanowienia końcowe

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków użytkowania jest lub stanie się nieważne, pozostałe postanowienia pozostają nienaruszone. Nieskuteczny przepis uznaje się za zastąpiony skutecznym, który jest najbliższy znaczeniu i celowi nieważnego postanowienia pod względem ekonomicznym. To samo dotyczy wszelkich luk prawnych.

Stan: listopad 2017