Podmienky užívanie

Preambuly

Seasonary GmbH ponúka pracovným portálom seasonary.com platformu, na ktorej sa môžu prezentovať spoločnosti nakoniec, nazývané ako zaměstnavatelé- z gastronómie, hotelierstva, turizmu a ďalších príbuzných odvetví a zverejňovať svoje inzeráty. Na pracovnom portáli môžu byť ponúkané práca na plný úväzok, čiastočný úväzok, študentské stáže, rovnako ako praktika. Záujemcovia nakoniec, nazývaní ako zaměstnanci- si môžu tieto ponuky prehliadnuť, a prostredníctvom pracovného portálu priamo prejaviť svoj záujem.

§ 1 Prevádzkovateľ portálu

Seasonary GmbH, Rosenstraße 92a, 01159 Dresden, Nemecko - ďalej len prevádzkovateľ - prevádzkuje pracovný portál Seasonary na svojej internetovej stránke www.seasonary.com.

§ 2 Použitie portálu

1. Právo používať portál práce má každá fyzická alebo právnická osoba.

2. Pre zamestnancov je použitie pracovného portálu zdarma.

3. Pre zamestnávateľov je použitie pracovného portálu, vrátane jeho trvalého prezentovania v spoločnosti, bezplatné, umiestňovanie inzerátov na pracovné miesta pak podlieha poplatku.

§ 3 Registrácia a prihlásenie ako zamestnanec

1. Pre plné využitie vnútorného priestoru a uchovávanie osobných údajov, dokumentov a zoznamov sa vyžaduje registrácia ako zamestnanec.

2. Registráciou zamestnanec akceptuje podmienky používania.

3. Pre registráciu musí byť v registračnom formulári na pracovnom portáli pre zamestnancov zadané a odoslané priezvisko, meno a e-mailová adresa. Akonáhle toto bude vykonané, užívateľ dostane E-mail s potvrdením svojej E-mailové adresy. Po obdržaní a potvrdení tohto E-mailu dostane užívateľ v ďalšom E-mailu heslo. Pomocou tohto hesla a svojej E-mailové adresy sa používateľ môže na pracovnom portáli prihlásiť k svojmu používateľskému účtu.

4. Vo svojom užívateľskom účte môže zamestnanec vykonať osobné nastavenia a nahrať dokumenty ako napríklad životopis, certifikáty a pod. Tieto údaje budú zamestnávateľovi k nahliadnutiu až po odoslaní žiadosti o pracovné ponuku a s týmto spojeným dovolením. Zodpovednosť za uvedené dáta a dokumenty nesie zamestnanec.

§ 4 Registrácia a prihlásenie ako zamestnávateľ

1. Pre plné využitie interné oblasti, prezentácie podnikania a zadávanie inzerátov je potrebná registrovať sa ako zamestnávateľ.

2. Ako zamestnávateľ je možné sa registrovať len v prípade, že sa jedná o majiteľa spoločnosti, kontaktnú osobu poverenú vedením spoločnosti, alebo externého poskytovateľa služieb danej spoločnosti.

3. Registráciou zamestnávateľ akceptuje podmienky používania.

4. Pre registráciu musí byť v registračnom formulári na pracovnom portáli pre zamestnávateľov zadané a odoslané priezvisko, meno a e-mailová adresa. Akonáhle toto bude vykonané, užívateľ dostane E-mail s potvrdením svojej E-mailové adresy. Po obdržaní a potvrdení tohto E-mailu dostane užívateľ v ďalšom E-mailu heslo. Pomocou tohto hesla a svojej E-mailové adresy sa používateľ môže na pracovnom portáli prihlásiť k svojmu používateľskému účtu.

5. Užívateľ môže pridávať ďalšie používateľa do užívateľského účtu a priradiť takto užívateľské práva. Všeobecnú oblasť používateľského konta môžu editovať všetci registrovaní užívatelia, osobné oblasť iba príslušný používateľ. Užívateľský účet je možné spravovať paralelne niekoľkými užívateľmi a niekoľkými jazykmi.

6. Zamestnávateľ je zodpovedný za uvedené údaje zadané podľa pokynov Všeobecných obchodných podmienok Seasonary.

§ 5 Rozsah služieb ponúkaných prevádzkovateľom

1. Prevádzkovateľ ukladá užívateľom zadané obsahy do databanky, a zobrazuje ich na svojom pracovnom portáli tak, aby boli k nahliadnutiu od kohokoľvek bez predchádzajúcej registrácie.

2. Prevádzkovateľ umožňuje registrovaným zamestnancom a zamestnávateľom komunikovať priamo na svojom pracovnom portáli potom, čo zamestnanec požiadal zamestnávateľa o ponuku zamestnania, a tým zamestnávateľovi tiež poskytol k nahliadnutiu svoje osobné údaje.

3. Ak používateľ pri registrácii zadal svoju webovú stránku, prevádzkovateľ nastaví na pracovnom portáli príslušný hypertextový odkaz bez prijatia jeho obsahu za vlastné.

4. Prevádzkovateľ neposkytuje žiadne služby, ktoré presahujú služby popísané v odsekoch 1 až 3 vyššie. Ďalej sa nezaväzuje ku kontrole, aktualizáciu ani doplnenie informácií poskytnutých užívateľom.

§ 6 Rechte und Pflichten des Nutzers

1. Užívateľ sa zaväzuje prijať na pracovný portál iba prípustné ponuky práce - pozri § 7 -. Je zodpovedný za presnosť, úplnosť a aktualizáciu svojich ponúk.

2. Užívateľ môže na pracovnom portáli zverejňovať iba ponuky, ktoré neporušujú tieto podmienky použitia alebo platné zákony. Predovšetkým musia zabezpečiť, aby mal právo obsah použitý v ponukách - napr. Fotografie - použiť.

3. Užívateľ môže poskytovať prepojenie iba vlastné na webové stránky. Tie musia mať vzťah k ponuke práce, nesmie byť platené a nesmie porušovať platné zákony.

4. Používateľ má právo kedykoľvek a bez udania dôvodu zmeniť, pozastaviť alebo zmazať zadanú ponuku.

5. Užívateľ má právo sa z pracovného portálu kedykoľvek bez upozornenia odhlásiť. Môže to urobiť priamo vo svojom užívateľskom účte a nie sú k tomu vyžadované žiadne kroky zo strany prevádzkovateľa.

§ 7 Neprípustné ponuky

1. Užívatelia môžu zverejňovať len tie ponuky, ktoré sa zlučujú s účelom pracovného portálu, najmä musí byť v jeho zmysle zamerané a odôvodnené zamestnávateľskej a vzdelávacie vzťahy a musí jasne identifikovať voľnú pozíciu.

2. Nasledujúce ponuky nie je možné na portáli práce zverejniť:

  • Ponuky, ktoré porušujú platné zákony, verejnú slušnosť, ľudskú dôstojnosť alebo oficiálny zákaz, alebo narušujú práva tretích strán - napr. Zákon o minimálnej mzde, Zákon o bezpečnosti práce, Zákon o pracovnom čase, Všeobecný zákon o rovnakom zaobchádzaní, autorské práva.
  • Ponuky o zamestnanie v erotickom alebo prostitučnom priemysle.
  • Ponuky, ktoré úplne alebo čiastočne slúži len na reklamné alebo obchodné účely, alebo na propagáciu výrobkov alebo služieb.
  • Platené ponuky akéhokoľvek druhu za predpokladu, že záväzok na náklady nie je upravený zákonom.
  • Ponuky, ktoré obsahujú nepresné, alebo zavádzajúce skutočnosti alebo zavádzajúce informácie o totožnosti poskytovateľa.
  • Ponuky, ktoré slúžia iba získaní obchodných alebo distribučných partnerov alebo prevádzkovanie takzvaných systémov Snehové gule.

§ 8 Práva prevádzkovateľa

1. V prípade porušenia týchto podmienok použitia je prevádzkovateľ oprávnený okamžite a bez predchádzajúceho oznámenia zmazať akúkoľvek takúto ponuku užívateľa, zmazať jeho užívateľský účet a dočasne alebo trvalo pozastaviť jeho prístup k pracovnému portálu. Navyše môže prevádzkovateľ odstrániť odkazy na internetové stránky, ktoré nespĺňajú požiadavky § 6 ods. 3.

2. Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade zadania neprípustné ponuky alebo neplatného odkazu. § 6 ods. 3 - požadovať od užívateľa náhradu za vzniknuté náklady na materiál a personál.

3. Ponuky, ktoré už nie sú evidentne aktuálne, môže prevádzkovateľ zmazať bez predchádzajúceho upozornenia používateľa.

§ 9 Urheberrecht

1. Užívateľ udeľuje prevádzkovateľovi celosvetovú nevýlučnú bezplatnú licenciu - s právom na sublicenciu - a časovo neobmedzené právo využívať ponuky, textové a obrazové materiály za účelom prezentácie na pracovnom portáli a všetkých pridružených distribučných kanáloch.

2. Prevádzkovateľ je tiež oprávnený bez konzultácie s užívateľom upravovať textové a obrazové materiály za účelom vloženie na pracovný portál.

3. Autorské právo na pracovný portál spočíva v jeho úplnosti u prevádzkovateľa.

4. Používateľ zaručuje a vyhlasuje, že vlastní autorské práva alebo práva na užívanie a že práva tretích strán nie sú zneužité. Všetok potrebný súhlas musí byť získaný užívateľom. Ak však napriek tomu existujú nároky tretích strán, užívateľ odškodňuje prevádzkovateľa z týchto nárokov a musí mu poskytnúť náhradu za všetky škody, ktoré z toho vyplývajú.

§ 10 Obmedzenie zodpovednosti prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ zodpovedá iba za škody, ak sú založené na úmyselnom alebo hrubo nedbalom porušení povinnosti zo strany prevádzkovateľa alebo jeho právneho zástupcu alebo zástupcu. Zodpovednosť prevádzkovateľa za všetky ďalšie škody je vylúčená.

2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za legálnosť, prípustnosť, správnosť, úplnosť alebo aktuálnosť informácií, ktoré registrovaní užívatelia na pracovnom portáli zverejňujú. Toto je výhradne zodpovednosť užívateľa - § 6 -.

3. Prevádzkovateľ neručí za obsah ďalších internetových stránok, ktoré s ním sú spojené. Ich obsah nepreberá za vlastné a nenesie za ne žiadnu zodpovednosť.

§ 11 Zmena podmienok používania

Der Betreiber behält sich eine Änderung und Anpassung der Nutzungsbedingungen plť. Änderungen und Anpassungen werden auf der Startseite des Jobportals veröffentlicht.

§ 12 Záverečné ustanovenia

Ak sú niektoré ustanovenia týchto Podmienok pre používanie alebo sú neplatné, zostávajúce ustanovenia nedotknuté. Neúčinné ustanovenie je považované za nahradené efektívnym ustanovením, ktoré sa najviac blížia zmyslu a účelu neplatného ustanovenia z ekonomického hľadiska. To isté platí pre všetky medzery.

Stav: November 2017