Všeobecné obchodné podmienky

Oblasť platnosti

Pracovný portál seasonary.com je prevádzkovaný spoločnosťou Seasonary GmbH so sídlom v Drážďanoch (Nemecko) - ďalej len Seasonary. Tieto všobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky zmluvy medzi zadávateľom a Seasonary.

Zadanie inzerátu

Základom pre zverejňovanie inzerátov na seasonary.com je záväzná online objednávka potvrdená zadávateľom. Zmluva s klientom nastáva buď potvrdením prijatie ponuky, alebo zverejnením zadávateľom požadovaného inzerátu. S uzavretím zmluvy v Software Seasonary nie je spojený prevod vlastníctva, licencií ani iných práv. Publikovanie inzerátu spoločností Seasonary je zaručené iba v prípade, že zadávateľ poskytne všetky potrebné informácie a firemné obrazové materiály v požadovaných formátoch. Vlastný vzhľad, usporiadanie a zvláštne umiestnenie na želanie zadávateľa nemožno vziať do úvahy.

Spracovanie a lehoty

Inzeráty budú zverejnené online v deň požadovaný zadávateľom, pričom medzi zadaním zákazky a jej zverejnením môže byť vďaka jej spracovaniu a overenie rozdiel až 6 hodín. Ak obstarávateľ neuviedol dátum uverejnenia sa Online spustenie vykonané okamžite po dokončení požadovaného času na spracovanie a overenie.

Právo odmietnutia

Seasonary si vyhradzuje právo odmietnuť podľa vlastného uváženia zákazky z dôvodu ich obsahu, pôvodu alebo technické formy podľa jednotných, vecne odôvodnených zásad, ak ich obsah porušuje zákony, úradné predpisy alebo morálku, alebo ktorých zverejnenie je neprimerané. Ak už bol taký obsah publikovaný, môže Seasonary tento obsah odobrať. Odmietnutie alebo odobratie bude zadávateľovi okamžite oznámené E-mailom. Toto nariadenie platí aj v prípade, že odkazy zadávateľa budú umiestnené na stránky, ktoré porušujú zákony, úradné predpisy alebo spoločnú slušnosť. Platobná povinnosť zadávateľa zostáva nedotknutá.

Odpovednosť za obsah

Zodpovednosť za obsah a právnu prípustnosť všetkých zadaných údajov pre zverejnenie inzercie nesie zadávateľ. Seasonary nemá povinnosť kontrolovať inzeráty, aby zistila, či porušujú práva tretích strán. Zadávateľ sa zaväzuje oslobodiť Seasonary od akýchkoľvek nárokov tretích strán, ktoré by mohli nastať, a to aj v prípade, že by zákazka bola stornovaná, a uhradiť Seasonary týmto vzniknuté náklady.

Prevod práv na používanie

Odoslaním snímok a dát udeľuje zadávateľ Seasonary celosvetovú, nevýhradnú licenciu bez licenčných poplatkov (s právom na sublicenční licencie) plne využívať tento obsah vo všetkých médiách a prostredníctvom akýchkoľvek distribučných kanálov v súčasnosti alebo v budúcnosti reprodukovať, prispôsobovať, publikovať, prenášať a distribuovať. Uložením objednávky zadávateľ potvrdí, že vlastní všetky potrebné užívacie práva k obrazovému materiálu a dátam, ktoré prezentuje, a že ich môže slobodne zverejňovať. Ak sú pri zverejnení inzerátu použitá chránené práva zákazníka (ochranné známky a autorské práva) obstarávateľ udeľuje pri zadaní zákazky právo na užívanie týchto dát.

Lehota reklamácie

Reklamácia sa musia uskutočniť do troch dní od Online spustenia. V takom prípade má zadávateľ nárok na okamžité odstránenie reklamovaných chýb, ako aj na predĺženie doby, kedy je inzerát online.

Záruka

Seasonary nezaručuje obstarávateľovi určitý počet Online-zobrazenie jeho inzerátov a zaslaných žiadostí.

Doba uchovávania

Po ukončení zverejnenie inzerátu (Offline-Vypnutie) vymaže Seasonary všetky dáta k danej pracovnej ponuke. Založená dáta spoločnosti a uložený obrazový materiál zostáva až do vymazania používateľského účtu priamo zadávateľom.

Platobná lehota

Pokiaľ nie je dohodnuté inak, účet za platenú rezerváciu bude pripravený a odoslaný zadávateľovi okamžite po zadaní objednávky. Faktúry sú splatné vopred, bankovým prevodom a kreditnou kartou bez poplatkov.

Predĺženie doby uloženia

V prípade porúch či výpadkov na strane prevádzkovateľa, vedúcich k dočasnému prerušeniu Online-Zapnutie, má zadávateľ nárok na bezplatné predĺženie po tú rovnakú dobu, po ktorú nebol jeho inzerát k dispozícii. Žiadne iné nároky týmto zadávateľovi nevznikajú.

Odklad platby

V prípade oneskorenej platby môže Seasonary účtovať príslušné úroky z omeškania a náklady na prevádzku. Seasonary má v prípade omeškania právo odložiť ďalšie prevedenie všetkých už zadaných alebo bežiacich zákaziek až do úplného zaplatenia sumy splatné faktúry a požadovať zálohu na budúce zákazky. To isté platí pri oprávnené pochybnosti o platobnej schopnosti klienta.

Požadovaná písomná forma

Odchýlky od predpisov sú potrebné písomnou formou.

Jurisdikcie

Uplatňuje sa zákon Spolkovej republiky Nemecko. Právomoc je Drážďany.

Ustanovenie o oddeliteľnosti

Ak sú časti týchto podmienok neplatné, nebude tým ovplyvnená platnosť ostatných častí.

Stav: Október 2017