Hlavní číšník / číšnice

Chateau Liblice

Khách sạn

Nhà tuyển dụng

Chateau Liblice

Liblice 61
277 32 BYŠICE
CZECH REPUBLIC

Tiền công

Theo thỏa thuận

Hợp đồng bắt đầu từ

Ngay lập tức - Không thời hạn

Người liên hệ

Roman Trnka

čeština

Đề nghị

Thư viện ảnh

Các thông báo tuyển dụng khác