Hlavní číšník / číšnice

Chateau Liblice

Khách sạn

Nhà tuyển dụng

Chateau Liblice

Liblice 61
277 32 BYŠICE
CZECH REPUBLIC

Người liên hệ

Roman Trnka

čeština

Tiền công

Theo thỏa thuận

Hợp đồng bắt đầu từ

Ngay lập tức - Không thời hạn

Đề nghị

Thư viện ảnh