Hausdame / Housekeeper

niu Charly Hotel Frankfurt

Khách sạn

Nhà tuyển dụng

niu Charly Hotel Frankfurt

Niddastraße 45-47
60329 Frankfurt am Main
GERMANY

Tiền công

Theo thỏa thuận

Hợp đồng bắt đầu từ

Ngay lập tức - Không thời hạn

Người liên hệ

Daniel Schmidtke - Junior Recruiter

deutsch, english

Đề nghị

Thư viện ảnh

Các thông báo tuyển dụng khác