Praktikant Sales & Marketing (nam / nữ)

Penck Hotel Dresden

Khách sạn

Nhà tuyển dụng

Penck Hotel Dresden

Ostra-Allee 33
01067 Dresden
GERMANY

Tiền công

Theo thỏa thuận

Hợp đồng bắt đầu từ

Ngay lập tức - Không thời hạn

Người liên hệ

Ronald Schuster

deutsch

Đề nghị

Thư viện ảnh

Các thông báo tuyển dụng khác